آموزش متره و صورت وضعیتسرفصل دوره جامع آموزش متره، برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه و تاسیسات مکانیک و برق:
Bildergebnis für ‫آموزش متره و برآورد‬‎

·
– تفسیر فصول و ردیف های متناظر با اجرای اسکلت فلزی و بتنی در فهرست بها ابنیه
– تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات سفت کاری در فهرست بهای ابنیه.
– تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات نازک کاری در فهرست بها ابنیه
– تفسیر فصول و ردیف های متناظر با محوطه سازی در فهرست بهای ابنیه.
– آشنایی با ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
– آشنایی با مصالح پای کار
– برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه
– تعدیل به همراه انجام تمرین های واقعی
– کارگاه متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ( یک پروژه واقعی از ابتدا تا انتها )مدت دوره آموزش(متره و برآورد)  : ۱۰ ساعت
هزینه دوره: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
محل آموزشگاه : میدان انقلاببرای ثبت نام کلیلک کنید.