آموزش Civil 3D:: سر فصل دوره آموزش Civil 3D : 

۱-ساخت پروژه و انجام تنظیمات مربوطه
– ایجاد پروژه جدید
– مدیریت پروژه ها
– تنظیمات فایل های خروجی
۲-مدیریت بانک اطلاعاتی نرم افزار AutoCad Civil ۳D
– تنظیمات مربوط به نحوه نمایش و ایجاد نقاط
– انواع روش های ایجاد نقاط در پایگاه داده نرم افزار AutoCad Civil ۳D
– ورود و خروج فایل های متنی به بانک اطلاعاتی نرم افزار AutoCad Civil ۳D
– گزارش گیری برای پیاده سازی و میخ کوبی مسیر
۳-محاسبه سطوح و منحنی میزان
– روش های ایجاد سطوح برای پروژه
– نحوه ویرایش سطوح و منحنی میزان
– تهیه نقشه شیب و مدل های ارتفاعی
۴-محاسبه احجام عملیات خاکی در سایت ها
– تعریف سایت
– محاسبه حجم به روش های section,composite,grid
– آماده سازی خروجی و گزارش نویسی
۵-طراحی مسیر
۶-تهیه پروفیل های طولی و عرضی
۷-طراحی خط پروؤه
۸-طراحی الگوهای تیپ
۹-معرفی پارامترهای طراحی و محاسبه احجام عملیات خاکیمدت دوره آموزش(ArcGIS)  : ۱۵ ساعت
هزینه دوره آموزش Civil 3D :
۷۵۰.۰۰۰ تومان
محل آموزشگاه : میدان انقلاببرای ثبت نام کلیلک کنید.