برگه تعهد مکانیکفرم ها و برگه های تعهد مکانیک مربوط به مهندسین مکانیک

 

چک لیست و راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان :

چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی

دفترچه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی

 

چک لیست نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان :

چک لیست نظارت مکانیک

 

برگه های تعهد تاسیسات مکانیک :

برگه تعهد طراحی تاسیسات مکانیک

برگه تعهد نظارت

برگه اعلام تعهد اتمام عملیات ساختمان

فرم گزارش مرحله ای

 

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم