فرمها و برگه های تعهد برقفرمها و برگه های تعهد برق را میتوانید از بخش پایین دانلود نمایید.

 

چک لیست و دفترچه راهنمای طراحی تاسیسات برقی ساختمان :

چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی ساختمان

دفترچه راهنمای طراحی تاسیسات برقی

 

چک لیست نظارت تاسیسات برقی ساختمان :

چک لیست نظارت برق

 

برگه های تعهد تاسیسات برقی ساختمان :

برگه تعهد طراحی تاسیسات برقی

برگه تعهد نظارت

برگه اعلام اتمام عملیات ساختمان

فرم گزارش مرحله ای

 

 

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم