فهرست بهای تاسیسات مکانیک



فهرست بهای تاسیسات مکانیک در واقع فهرستی از بهای احجام مصالح و یا کارهای انجام شده توسط پیمانکار پروژه می باشد که محاسبه کل مبلغ فهرست بها از ضرب احجام مصالح و یا خدمات صورت گرفته در قیمت تعیین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال مربوطه بدست می آید.

مبلغ هر آیتم فهرست بها = احجام مصالح و یا خدمات صورت گرفته * قیمت تعیین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه

دانلود فهرست بهای تأسیسات مکانیکی سال ۹۹

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم