نکات اجرایی مهندسی عمراننکات اجرایی مهندسی عمران مواردی هستند که در اجرای ساختمان های فلزی و بتنی باعث اجرای هر چه دقیق تر و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری در آینده خواهد شد.

در ادامه ۲۱۰ مورد از نکات اجرایی مهندسی عمران اشاره شده است.

۱- مقاومت طراحی مقطع از یک قطعه سازه ای با تقسیم مقاومت مشخصه بر

ضرایب ایمنی جزئی برای مقاومت ها تعیین می شود.

۲- عوامل موثر بر سازه ساختمان ها که در طراحی باید در نظر گرفته شوند

شامل نیروی ناشی از زلزله و بارهای مرده و زنده، بار باد و برخی عوامل دیگر

می باشد.

۳- منظور از بتن رده C-50 بتنی است با ۵۰ مگا پاسکال مقاومت مشخصه.

۴- چنانچه برای یک تیر ساده تحت بار گسترده یکنواخت یک درز اجرایی (

سطح واریز ) پیش بینی گردد می بایست این درز در ثلث وسط طول تیر قرار

گیرد.

۵- تعیین نسبت اختلاط بر اساس تجربه و بدون مطالعات آزمایشگاهی برای

رده بتن ۱۲ و پایین تر قابل اجراست.

۶- حداکثر دمای بتن ریزی در هوای گرم برای بتن ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد.

۷- شرایط محیطی ضعیف برای بتن ریزی یعنی محیط خشک با رطوبت کمتر از ۵۰% و حافضت نشده.

۸- برای مقابله با سولفات ها ، سیمان سرباره ای و سیمان نوع ۵ توصیه می گردد.

۹- در مناطق ساحلی به منظور افزایش پایایی بتن حداقل مقدار سیمان ۳۶۰ کیلوگرم در متر مکعب و حداکثر نسبت آب به

سیمان برای بتن در معرض محیط ۰/۴ می باشد.

۱۰-ضرائب ترکیب بارها برای ملحوظ نمودن احتمال کمتر همزمانی تعداد بیشتری از عاملها در نظر گرفته می شود.

۱۱-منظور از ضرایب باربری یک قطعه بتن آرمه ، مقاومت محاسبه شده قطعه بر مبنای ابعاد مقاطع آن و مقاومت های

محاسباتی است.

۱۲-آزمایش خم کردن و باز کردن خم برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی می باشد.

۱۳-قالب برداری و برچیدن پایه های زیر طره ها از انتهای آزاد صورت می گیرد.

۱۴-مقاومت فشاری متوسط لازم در طرح اختلاط بتن با اعمال ظرایبی از انحراف معیار و مقادیر ثابتی بر مقاومت مشخصه بدست

می آید.

۱۵-در خصوص مقابله با املاح کلر ، سیمان نوع ۲ در مقابل محیط هایی با املاح سولفات و کلر بهتر از انواع دیگر سیمان پرتلند

عمل می کند.

۱۶-برای کنترل دمای بتن در بتن ریزی در هوای گرم حداکثر دمای سیمان ۷۰ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای بتن هنگام ریختن

۳۰ درجه سانتیگراد توصیه می گردد.

۱۷-سیمانی که در آن فشردگی انبار پدید آمده است می توان پس از پودر کردن کلوخها آن را مصرف نمود.

۱۸-نمونه برداری از بتن حداقل یک نمونه از هر رده در روز و حداقل ۶ نمونه از کل سازه باشد.

۱۹-در صورتی ، روش عمل آوردن و مراقبت رضایت بخش تلقی می شود که مقاومت فشاری نمونه های کارگاهی در هر سنی ،

حداقل ۸۵% مقاومت نظیر نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه باشد.

۲۰-از هر رده بتن در هر روز کار ، حداقل برداشت یک نمونه الزامیست.

۲۱-مناسبترین جا برای سطوح واریز بتن جایی است که تلاشها بویژه نیروی برشی کمترین مقدار را داشته باشند.

۲۲-منظور از عمل آوردن بتن یعنی مرطوب نگهداشتن بتن به مدت کافی ، جلوگیری از اثر سوء عوامل خارجی و بسته به مورد ،

تسریح گرفتن و سخت شدن به کمک حرارت.

۲۳-برچیدن پایه های اطمینان زمانی مجاز است که مقاومت بتن به مقاومت ۲۸ روزه مورد نظر رسیده باشد.

۲۴-نمونه های آگاهی به منظور اطلاع از کیفیت بتن در موعدهای خاص تهیه می گردند.

۲۵-در ساخت بتن برای پی های حجیم بهتر است لز سیمان تراس و یا سیمان نوع ۲ استفاده نمود.

۲۶-پیش تنیدگی را می توان ذخیره نمودن تنشهای فشاری در بتن قیل از بارگذاری نهایی نامید.

۲۷-ماکزیمم تولید برش در وسط دیوار حاصل می گردد.

۲۸-نقشه های قسمت های خاص و حساس سازه  را نقشه های کارگاهی می نامند.

۲۹-در بتن هایی که در معرض آب زیرزمینی قرار دارند اصلا نباید از سیمان پرتلند تیپ ۵ استفاده نمود.

۳۰-مهندس ناظر می تواند برای حصول اطمینان از کیفیت مصالح مصرفی ، انجام هر آزمایشی را درخواست نماید.

۳۱-وقتیکه بارهای سرویس به یک تیر بتن آرمه وارد می شوند ، لنگر حداکثر ایجاد شده در تیر بیشتر از لنگر ترک دهندگی بتن

تیر است.

۳۲-از هر ۵۰ تن میلگردهای فولادی و از هر قطر و هر نوع فولاد باید حداقل ۳ نمونه گرفت.

۳۳-آبهای حاوی سولفاتها و کلریدها ، نظیر آب دریا و برخی چاه ها ، با این شرط که یون سولفات از ۱۰۰۰ و یون کلرید از ۵۰۰

مشخص ، ستون طراحی می گردد.

۳۴-طراحی ستونهای بتنی تحت خمش دو محوری معمولا با تبدیل دو ممان در دو جهت و یک ممان و با خروج از مرکزیت

مشخص ، ستون طراحی می گردد.

۳۵-مقدار کل سولفات در مخلوط بتن نباید از ۵ % وزن سیمان بر حسب SO3 تجاوز نکند.

۳۶-منظور از مقاومت مشخصه فولاد مقداری است که حداکثر ۵% مقادیر نمونه های اندازه گیری شده برای تسلیم ، کمتر از آن

باشد.

۳۷- تغییر شکل زیاد ، ترک خوردگی بیش از حد و لرزش یک سازه بتن آرمه نشان دهنده یک حالت حدی بهره برداری است.

۳۸-در حالت حدی بهره برداری بارها ، سربارها و سایر عوامل مشخصه ( بدون ضریب ) و در حالت حدی نهایی ، بارها و سایر

عاملهای محاسباتی ( ضریب دار) ملاک عمل قرار می گیرند.

۳۹-اگر پس از مصرف بتن در بنا ، آزمایش آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه حاکی از عدم تنطباق بتن بر رده مورد نظر باشد ،

باید بر اساس آئین نامه بتن ایران تدابیری برای حصول اطمینان از ظرفیت باربری سازه اتخاذ نمود.

۴۰-برای تیرها با دهانه بیش از ۵ متر پایه های اطمینان الزامی است.

۴۱-سیمان آهنی یا فروسیمان مصالحی متشکل از ملات سیمان و شبکه های فولادی و یا قطعات ریز فولادی می باشد.

۴۲- مقدار حداقل میلگردهای اصلی ( طولی) در ستون های بتن آرمه برابر یک درصد سطح مقطع ستون است .

۴۳-در سیستم های دال دو طرفه بتنی، با کاهش سختی خمشی ستون ها ، ممان مثبت افزایش و ممان منفی کاهش می یابد.

۴۴-افزایش مقاومت فشاری بتن در یک تیر بتن آرمه باعث افزایش تغییر شکل تیر در هنگام گسیختگی می شود.

۴۵-خیز بلند مدت یک تیر بتن آرمه ۲ تا ۳ برابر خیز اولیه آن است.

۴۶-مقاطع بتن آرمه را باید طوری طراحی نمود که گسیختگی خمشی قبل از گسیختگی برشی اتفاق بیفتد.

۴۷-برای تامین پیوستگی بیشتر در محل سطوح واریز ( درزهای اجرایی‌ ) علاوه بر آماده کردن سطح بتن قبلی سطح واریز را با

قشری از ملات سیمان و ماسه نرم به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر پوشانده و در بتنی که بلافاصله در کنار آن ریخته میشود میزان

سنگدانه درشت را کم کرد .

۴۸-در مناطق مرطوب حداکثر ۱۲ پاکت سیمان با ارتفاع حداکثر ۱/۸ متر روی هم قرار داد.

۴۹-در بتن ریزی در مناطق گرم جهت جلوگیری از تبخیر بالا باید از وزش باد بر بتن جلوگیری به عمل آورد ، برای کاهش دمای بتن

از قطعات خرد شده یخ نیز می توان استفاده نمود و محیط بتن ریزی را حتی الامکان خنک کرد.

۵۰-برای افزایش مقاومت در برابر زلزله در تیرهای قابهای بتن آرمه حداکثر فاصله مجاز خاموت های تیر در محل تکیه گاه کمتر از

قسمت های دیگر تیر است.

۵۱- فاصله خاموت ها در ستون در نزدیکی اتصال به تیر کمتر از سایر قسمت های آن باشد.

۵۲-در صورت نیاز به وصله آرماتورهای اصلی ستون برای مقاومت بهتر در مقابل زلزله بهتر است که محل وصله ها در نیمه میانی

ستون باشد.

۵۳-دیوار برشی مضاعف از نظر مقاومت در برابر زلزله : الف) بعلت قابلیت جذب انرژی در تیرهای اتصال و گسیخته شدن این

تیرها ( بجای خود دیوار) برای مقابله با زلزله بهتر از دیوارهای تکی عمل می کنند. ب) با تعبیه شبکه های میلگرد ضربدری در

محل تیرهای اتصال راندمان آن ها بیشتر می شود.

۵۴-اعضای مرزی در دیوار برشی قسمت های انتهای دیوار که با مقطع افزایش یافته بوده و سلح به میلگردهای طولی محصور

در خاموت می باشند ، برای کل نیروی محوری وارده به دیوار و زوج نیروهای محوری فشاری و کششی ناشی از کل لنگر وارده

بر دیوار باید طراحی گردند.

۵۵-پارامتر نسبت آب به سیمان مهمترین علمل در مقاومت فشاری بتن است.

۵۶-هدف از استفاده بتن مگر (نظافت) هموار نمودن سطح زیر بتن اصلی ، جلوگیری از جذب آب و سیمان مخلوط بتن و جلوگیری

از آسیب رساندن مواد زیان آور خاک به میلگردها است.

۵۷-مناسبترین روش نصب سنگ پلاک بدنه های ساختمان بصورت خشک با بستهای فلزی روی پشت بند متصل به سازه می باشد.

۵۸-اختلاف بین مقاطع فشرده و غیر فشرده این است که نسبت پهنای آزاد به ضخامت در عناصر فشاری مقاطع فشرده کوچکتر

از مقدار نظیر در عناصر فشرده است.

۵۹-در حالت حدی نهایی لغزش ضریب ایمنی جزئی برابر ۰/۸۵ روی بار مرده باید اعمال شود.

۶۰-گاهی در ترکیب بارها بزرگترین تلاش حاصل از ترکیب بار مرده و سربار ملاک طرح مقطع قرار می گیرد.

۶۱-اتصالات فلزی که نیروی محاسبه شده ای را تحمل می کنند باید تحمل ۳ تن نیرو را داشته باشند.

۶۲-یکی از حالات کمانش جان در تیرهای لانه زنبوری ، کمانش جانبی – پیچشی جان می باشد.

۶۳-در وصله ستونها اگر سطح انتهایی دو قطعه کاملا صاف و تنظیم شده باشد و انتقال نیرو از طریق تماس مستقیم انجام شود

، وصله باید بتواند برابر ۵۰ درصد مقاومت عضو متصل شونده را تحمل کند.

۶۴-در وصله بال تیرها مقدار جوش در هر طرف طرف مقطع باید برای تامین مقاومتی که مقدارش حداقل ۵/۱ برابر نیروی موجود

در قطعه وصله شده است ، کافی باشد.

۶۵-به منظور استفاده از تیر لانه زنبوری تحت اثر بارهای متناوب تکرار شئنده و تحت اثر بارهای ناشی از زلزله برش ماشینی و برش اتوماتیک شعله ای با کیفیت مناسب مجاز است.

۶۶-در یک ستون با تیرآهن دوبله و قیدهای موازی ، قیدها برای نیروی برشی ستون محاسبه می شوند.

۶۷-برای کاهش ضخامت یک صفحه زیر ستون تعبیه سخت کننده حدفاصل ستون الزامیست.

۶۸-وصله ستونها بر اساس نیروی محوری محوری ستونهای دو طرف وصله وصله و نیز بر اساس درصدی از مقاومت کوچکترین

مقطع ستون دو طرف وصله بایستی طراحی شوند.

۶۹-پدیده لهیدگی جان تیر در زیر بارهای متمرکز قسمتی از جان تیر که تحت اثر نیروی متمرکز فشاری قرار میگیرد دچار تسلیم

می شود.

۷۰- در صورتیکه از پیچ های معمولی و یا پیچ های پر مقاومت در حالت اتصال غیر اصطکاکی مشترک با جوش استفاده می شود

، فرض صحیح اینست که کل تنش در اتصال را جوش به تنهایی تحمل کند.

۷۱-در یک اتصال جوش حداکثر بعد جوش گوشه بستگی به ضخامت صفحه ای که جوش روی لبه آن انجام می گیرد دارد.

۷۲-عملیات ایجاد انحنا در یک عضو فولادی و یا از بین بردن آنها به کاربردن روشهای گرم کردن موضعی با حداکثر حرارت ۶۵۰

درجه سانتی گراد.

۷۳-میزان پیش خیز ، میزان خیز منفی قبل از ساخت را گویند و برای تیرها و خرپاها لازم می باشد.

۷۴-در طراحی تیر واسط در سیستم مهاربندی واگرا ، سخت کننده های جان به منظور تامین شکل پذیری با سیلان برشی به

فواصل حدود ۲۵ برابر ضخامت جان در طول تیر واسط قرار داده می شوند و ولی از ورق مضاعف چسبنده به جان نمی توان برای

تقویت جان به این منظور استفاده نمود.

۷۵-در سیستم های مهاربندی واگرا ، جهت افزایش شکل پذیری ، ارجح است که تیر واسط در برش مقدم بر خمش به سیلان

برسد ( جاری شود )

۷۶- جهت جذب انرژی زلزله و کاهش نیروهای وارده بر ساختمان بهتر است که اسکلت ساختمان بصورت قاب فضائی خمشی

همراه بادبند در هر دو جهت ساخته شود.

۷۷-در قابهای صلب خمشی ، تیر و ستون در نقطه اتصال به یک اندازه دوران می کنند.

۷۸-در قابها با اتصال خورجینی قابها قابلیت نیروی جانبی را ندارند.

۷۹-قید افقی ستونهای دوبله باید ۲ درصد نیروی فشاری ستون را تحمل کنند.

۸۰-دو ستون به هم چسبیده در مقایسه با دو ستون که با قید افقی متصل شده اند ، دو ستونی که با قید افقی متصل شده

اند قابلیت تحمل نیروی فشاری بیشتری را دارند.

۸۱-بست مورب ستونهای دوبله بصورت فشاری طراحی می شوند.

۸۲-در تیرهای لانه زنبوری ورق جان برای پوشاندن سوراخ و جلوگیری از خمش و کمانش توام قسمتهای بالا و پایین سوراخ بکار

می رود.

۸۳-در تیرهای لانه زنبوری اگر بتن داخل سوراخها نفوذ کند ضرفیت باربری تیر افزایش می یابد .

۸۴-در مورد طاق ضربی می توان گفت که در زلزله های کوچک می توان آن را دیافراگم انعطاف پذیر بحساب آورد و در زلزله های

بزرگ احتمال خرابی آن می رود.

۸۵-در ساختمانی با ارتفاع ۷۰ متر اتصال ستونهای فلزی بهمدیگر اتصال جوشی یا اتصال با پیچهای پر مقاومت تنیده است.

۸۶-در مورد قابهای صلب خمشی شکل پذیر کمانش اعضا منجر به کاهش میزان انرژی جذب شده می گردد و به خصوص تحت

اثر بارهای دوره ای (سیکلیک) ناشی از زلزله ، مقاومت کمانش اعضاء ممکن است کاهش یابد. لذا باید در طراحی جلوگیری از

بروز کمانش کلی یا موضعی نیز منظور شود.

۸۷- پی بخشی از سازه می باشد که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می پذیرد.

۸۸- مسؤلیت اجرای صحیح عملیات مربوط به شناسایی خاک پی و به کارگیری لوازم و دستگاه های مناسب برای این کار بر

عهده حفار است.

۸۹- بررسی های ژئوتکنیکی ، ارائه داده های مربوط به رفتار خاک که در طراحی و ساخت بناها لازم می آید و همینطور اثرات بنا

بر محیط اطراف را نیز بررسی می کند.

۹۰- اگر از اثرات ناشی از گروه شمع صرفه نظر شود حداقل تا عمق ۲۸ متر باید حفاری گردد.

۹۱- در مورد بخش ها یا عدسی های کف گودبرداری که دارای قابلیت تراکم بیشتر نسبت به سایر نقاط می باشد باید بهسازی

شود و یا با خاک متراکم یا بتن ، جاگزین گردد.

۹۲- عمق پی عمیق بیش از ۶ برابر کمترین بعد پی می باشد و از ۳ متر کمتر نیست.

۹۳- حداقل عیار  بتن پی نواری در خشکی که فقط آرماتور کلاف دارند  ۲۵۰ کیلوگرم می باشد.

۹۴- تعداد گمانه های حفاری تابعی است از :

۱- ناهمگنی زمین در اعماق

۲- گستردگی محیط ژثوتکنیکی

۳- حساسیت سازه های مورد احداث نسبت به نشست های نامساوی.

۹۵- شالوده های منفرد نزدیک و متصل بهم  می توانند بصورت پی مرکب در نظر گرفته شوند.

۹۶-طی بررسی های ژئوتکنیکی :

۱- انواع خاکهای موجود در محل شناسایی شود

۲- لایه های مختلف خاک زمین شناسایی می شوند

۳- آب های زیرزمینی مورد مطالعه قرار می گیرند.

۹۷-در یک آزمایش گمانه زنی ، تعداد گمانه ها به حساسیت سازه های مورد احداث نسبت به نشست غیر متقارن ، نا همگنی

زمین در عمق و گستردگی محیط ژئوتکنیکی تحت پوشش بستگی دارد.

۹۸-هنگام آبکشی و تخلیه گودها، احتمال تخریب شیروانی گود و بالا آمدن کف گود در اثر فشار آب وجود دارد.

۹۹-برای شالوده بتن آرمه، حداقل عیار در خشکی ۳۰۰ و در آب ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب است.

۱۰۰- از نظر انتقال بارهای سازه به زمین پی های ویژه نسبت به پی های دیگر متفاوت می باشد.

۱۰۱- جهت جلوگیری از تاثیر عوامل جوی بر دیواره گودبرداری خاک های قابل تورم می توان روی قسمت های گودبرداری شده

توسط ملات ماسه سیمان پوشانده شود.

۱۰۲- در گود برداری باید پایداری یناهای موجود در مجاورت گود ، پایداری کف و پایداری جداره گود توجه گردد.

۱۰۳- در طراحی یک پی باید ظرفیت باربری خاک و نشست پی کنترول شود.

۱۰۴- رخنمون های سنگی و پی های قدیمی در کف گود برداری که بصورت ناحیه ای در نزدیک پی نواری و یا گسترده قرار می

گیرند موجب تمرکز تنش در زیر پی خواهد شد.

۱۰۵- حداقل ضخامت و عیار بتن مگر بترتیب ۵ سانتیمتر و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن است.

۱۰۶- افزایش ابعتد پی سطحی ، در افزایش ظرفیت باربری ، موثرتر از کاهش میزان نشست زیر پی می باشد.

۱۰۷- با زیادتر شدن تراکم نسبی خاکهای ماسه ای ، نوع گسیختگی در زیر پی ها به این ترتیب عوض می گردند : برش پانچ-

برش موضعی – برش کلی.

۱۰۸- بتن ریزی در مجاورت آب مستلزم خشکاندن کف گود است.

۱۰۹- حداقل ژرفای شناسایی در یک پی شمعی گروهی بیشتر از ۷ برابر قطر شمع، پائینتر از نوک شمع است.

۱۱۰- نقش اصلی شناژ در پی جلوگیری از جابجایی پی هاست.

۱۱۱- دو پی ، با عرض های متفاوت ، فشار یکسانی را به زمین منتقل می کنند . میزان نشست در زیر آنها ، در زیر پی با عرض

کوچکتر کمتر است.

۱۱۲- ضخامت پی بر اساس برش تعیین می گردد.

۱۱۳- تفاوت عمده پی های سطحی و پی های عمیق در نحوه انتقال بار به زمین می باشد.

۱۱۴- برای مقابله با نیروی قائم کششی در پی سیستم اجرائی مناسب ، اجرای عمیق تر پی است.

۱۱۵- عمق مطالعات ژئوتکنیکی برای یک ساختمان ۲ تا ۳ برابر عرض پی را در بر می گیرد.

۱۱۶- مناسبترین و اقتصادی ترین نوع سیستم پی سازی روی بسترهای نرم و شل برای ساختمانهای زیر ۵ طبقه بهسازی

خاک بستر با سیمان و آهک و خاکریز می باشد.

۱۱۷- کیسون همان پایه عمیق پی می باشد.

۱۱۸- محدودیت نشست کل مجاز یک پی رادیه (گسترده) در کارهای ساختمانی مقدار قطعی و معینی دارد ولی معمولا بین

۱۰-۵ سانتیمتر برحسب نوع ساختمان متفاوت است.

۱۱۹- پائین بردن آب زیر زمینی از سطح زمین باعث افزایش میزان باربری و نشست یک پی می گردد.

۱۲۰- عمق پی های عمیق نسبت به ابعاد آنها حداقل ۶ برابر کوچکترین بعد افقی است که انواع آنها شامل شمعها و دیوارکها و

دیوارهای جداکننده می باشد.

۱۲۱- در هنگام بررسی ژئوتکنیکی بستر شالوده ها اثرات نفوذپذیری آب در خاک را در نظر گرفت.

۱۲۲- پدیده آبگونگی ( روانگرایی ) در خاکهای ماسه ای اشباع احتمال وقوع بیشتری دارد و حداکثر شتاب زمین و عمق لایه

خاک مورد نظر و فشار وارده بر خاک باعث رخداد این پدیده می گردد.

۱۲۳- نقش اصلی کلاف های افقی پی های منفرد مقابله با حرکت نسبی پی ها در جهت افقی می باشد.

۱۲۴- در یک پی منفرد تحت بار مرکزی ، وجود لنگر سبب کاهش ظرفیت باربری پی می شود.

۱۲۵- برای مواجه با واژگونی پی های کناری ساختمان استفاده از پی های نواری ( مرکب ) توصیه می گردد.

۱۲۶- در خاکهایی که پتانسیل آبگونگی دارند استفاده از پی های گسترده ( رادیه ژنرال‌ ) مناسب تر است.

۱۲۷- برای احداث پی در زمین های شیبدار خاکبرداری و هم تراز کردن پی های الزامیست.

۱۲۸- ساخت و ساز در مناطق دارای پتانسیل شدید دارای مخاطرات ژنوتکنیکی زلزله اجتناب پذیر است.

۱۲۹- در مناطق زلزله خیز دارای خاکهای ریزدانه چسبنده سست ، عمق بناهای کوتاه مناسبترند چون دارای پریود طبیعی

کوتاهتری هستند.

۱۳۰- زهکشی جهت تثبیت نقاطی که دارای پتانسیل لغزش است مناسبتر می باشد.

۱۳۱- نیروی افقی ناشی از زلزله موجب افزایش تنش وارد از طرف سازه به خاک پی و همچنین موجب کاهش ظرفیت باربری

خاک و فشارهای غیر یکسان از طرف سازه بر خاک می گردد.

۱۳۲- حرکت لرزه ای تابع پارامترهای منبع لرزه ، مسیر لرزه و شرایط موضعی ساختگاه است.

۱۳۳- انرژی آزاد شده از منبع لرزه تابع مکانیزم شکست گسله و طول گسلش است.

۱۳۴- بزرگی یک زمین لرزه تابه انرژی آزاد شده از منبع زمین لرزه است.

۱۳۵- در تحلیل اثر آبرفت در انتشار امواج پارامترهایی مانند ظرفیت برشی خاک ، ستبرای آبرفت و میرایی خاک تاثیر عمده ای

دارند.

۱۳۶- جهت جلوگیری از پدیده روانگرایی در خاکی که استعداد آن را دارد ، در ساخت و ساز یاید لایه روتنگراشدنی را با روشهای

خاصی متراکم نمود یا از اعمال بار به آن لایه خوداری نمود.

۱۳۷- کنترول نشست در طراحی پی ها پس از تحلیل با استفاده از ظرفیت باربری باید حتما انجام گیرد.

۱۳۸- با در نظر گرفتن بارگذاری، زلزله در خاکهای ماسه ای اشباع ظرفیت باربری نمایی کاهش می یابد.

۱۳۹- یکپارچگی پی و اسکلت ساختمان موجب بالارفتن مقاومت ساختمان در برابر آثار سوء ناشی از روانگرایی می گردد.

۱۴۰- در مناطقی که احتمال وقوع روانگرایی ( آبگونگی ) وجود دارد استفاده از پی های گسترده الزامیست.

۱۴۱- در مناطق دارای پتانسیل روانگرایی ، ساختمان چوبی مناسبتر است.

۱۴۲- مناطقی بیشتر دارای پتانسیل روانگرایی هستند که دارای ماسه های سست باشند.

۱۴۳- در مناطق زلزله خیز بایستی برای طراحی دیوار حائل باید فشار خاک وارد بر دیوار حائل را افزایش داد و محل اثر نیرو را نیز

متناسبا تغییر داد.

۱۴۴- در اثر زلزله پایداری ترانشه ها کاهش پیدا می کند.

۱۴۵- روانگری کامل هنگامی است که مقاومت نزدیک به صفر گردد.

۱۴۶- ماسه بادی بهترین پتانسیل روانگرایی را دارد.

۱۴۷- پتانسیل روانگرایی با مقدار ضربه نفوذ استاندارد اندازه گیری می شود.

۱۴۸- پدیده آبگونگی در خاکهایی که در اثر برش ، حجم آنها کم می گردد اتفاق می افتد.

۱۴۹- در اثر زلزله ممکن است فشار بین پی و خاکبعضی از پی های اضافه و برخی دیگر کم گردد.

۱۵۰- بهتر است در پی های مستطیلی خروج از مرکزیت در ثلث وسط باشد.

۱۵۱- برای اصلاح خاک دارای پتانسیل روانگری استفاده از روش تحکیم و تراکم خاک مناسبتر است.

۱۵۲- در اثر بالا آمدن سطح آب در زیر پی های خاک شنی مقاومت تقریبا نصف می گردد.

۱۵۳- برای پی سوله ها یا دهانه های نه زیاد ، شناژ بعلت نسبت لاغری شناژ در فشار مناسب نیست.

۱۵۴- ایجاد پاشنه در کنار پی ها برای افزودن مقاومت برشی می باشد.

۱۵۵- در خاکهایی با پتانسیل روانگری سرعت موج برشی حدود ۲۵۰ نتر بر ثانیه می باشد.

۱۵۶- تحکیم دینامیکی در خاک ماسه پوک مناسبتر است.

۱۵۷- پیش بارگذاری توام با چاههای زهکشی در خاک رس مناسبتر است.

۱۵۸- در میعان سازه بیشتر بداخل خاک فرو رفته و می چرخد.

۱۵۹- بزرگی یک زلزله بطول گسله اش ارتباط ندارد.

۱۶۰- در صورتیکه میزان رس خاک ماسه ای بیشتر باشد ، پتانسیل روانگری کمتر می شود.

۱۶۱- در روانگرایی هنگام زلزله فشار آب در نوسان پی افزایش می یابد.

۱۶۲- برای بارهائی مانند زلزله که در پی  افزایش کوتاه مدت دینامیکی دارند، مقاومت مجاز حدود ۳۰% افزایش می یابد.

۱۶۳- بر طبق آئین نامه ۲۸۰۰ در ساختمانهایی با مصالح بنائی غیر مسلح کلاف افقی باید در زیر همه دیوارها و در محل همه

سقف ها باشد.

۱۶۴- ساختمانهای آجری غیر مسلح که تراز روی بام آنها از زمین مجاور بیش از ۸ متر نباشد تا ۲ طبقه به اضافه یک زیر زمین

مجاز به ساخت می باشند.

۱۶۵- اتصال نما سازی که با آجر سه سانتیمتر ضخامت انجام می گیرد به این شکل اجرا می شود که بدنه ساختمان در داخل

دیوارهای اصلی قبلا مفتولهایی گذارده شود و در موقع نما سازی سر آزاد این مفتولها در داخل دیوار نما قرار گیرد.

۱۶۶- از نظر آئین نامه شماره ۲۸۰۰ تعداد محدودیتی در تعداد طبقات ساختمانهایی با مصالح بنائی مسلح نداریم.

۱۶۷- در یک ساختمان ۲۰ طبقه باید از عناصر قاب صلب و دیوار برشی برای تحمل نیروهای جانبی استفاده نمود.

۱۶۸- در قاب خمشی برخلاف قاب ساده اتصالات تیر به ستون قابلیت انتقال لنگر را دارا می باشند.

۱۶۹- پیش بینی قاب با اتصالات مقاوم خمشی ، در حالتی که تعداد طبقات بیش از ۱۴ طبقه و یا ارتفاع ساختمان بیشتر از ۵۰

متر باشد ضروری می باشد.

۱۷۰- ضریب زلزله C در هیچ حال نباید از ۱۰ درصد شتاب مبنای طرح کمتر اختیار گردد.

۱۷۱- حداقل ضریب اطمینان در مقابل واژگونی در اثر زلزله برابر ۷۵/۱ می باشد.

۱۷۲- حداقل ضریب زلزله استاتیکی یک سازه برابر ۰۲/۰ می باشد.

۱۷۳- حداقل ضریب زلزله قطعه الحاق به ساختمان برابر ۸۴/۰ می باشد.

۱۷۴- حداکثر ضریب زلزله استاتیکی برای یک سازه برابر ۳۳۶/۰ می باشد.

۱۷۵- نقش اصلی میلگردهای افقی در دیوارهای آجری مسلح ، تقویت مقاومت برشی می باشد.

۱۷۶- در ساختمانهای کوتاهتر از ۱۵ طبقه سیستم مقاوم جانبی زلزله می تواند بادبند یا دیوار برشی باشد.

۱۷۷- در مورد ساختمانهایی تا ۵ طبقه یا کوتاهتر از ۱۸ متر ارتفاع در صورتیکه فاصله بین مرکز جرم طبقات بالاتر نسبت به مرکز

صلبیت هر طبقه زیرین آن میزان ۵ درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد محاسبه ساختمان در

برابر لنگر پیچشی الزامی نیست.

۱۷۸- نیروی جانبی در ساختمانهایی با عناصر مقاوم مختلط شامل دیوارهای برشی ، بادبندها و قابهای خمشی باید بین این

عناصر به نسبت صلبیت آنها تقسیم گردد و هر طبقه برای بار مربوطه طراحی گردد.

۱۷۹- در روش تحلیل شبه دینامیکی توزیع نیروی برشی پایه در ارتفاع ساختمان برای هر مود نوسان منحصرا به وزن آن طبقه

بستگی دارد.

۱۸۰- در ساختمانهایی با دیوار باربر، طول دیوار باربر بین دو پشت بند حداکثر ۳۰ برابر ضخامت آن می باشد.

۱۸۱- بادبندهای یک قاب اسکلت فلزی می توانند از طبقه ای به طبقه دیگر تغییر موقعیت دهانه داشته باشند.

۱۸۲- درزهای انقطاع لزومی ندارند در شالوده ساختمان ادامه یابند.

۱۸۳- مقاومترین سیستم سازه ای برای مقاومت در برابر زلزله سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوارهای برشی است.

۱۸۴- درز انقطاع دو ساختمان ۵ طبقه میتواند از روی پی با عرض ثابت ایجاد وبا مصالح ضعیف پرشود.

۱۸۵- برای محاسبه نیروی زلزله بام های مسطح و ساختمان های مسکونی ۲۰% بار زنده در نظر گرفته می شود.

۱۸۶- برای عملکرد بهتر ساختمانهایی با مصالح بنائی در مقابل زلزله مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از نصف طول آن دیوار

بیشتر نباشد.

۱۸۷- برای رفتار بهتر ساختمان ها در برابر زلزله عناصر باربر قائم ( ستونها ) دیرتر از تیرها دچار خرابی گردند.

۱۸۸- برای بهبود رفتار لرزه ای ساختمانها بهتر است طرح معماری پلان حتی الامکان ساده و متقارن باشد.

۱۸۹- در مورد دیوارهای غیرباربر و تیغه ها اگر ارتفاع این دیوارها از تراز کف مجاور بیشتر از ۵/۳ متر باشد ، تعبیه کلاف های افقی

و قائم الزامیست.

۱۹۰- در صورتیکه بر خلاف نقشه های اجرایی ، کلیه دیوارهای خارجی و داخلی ساختمانی را با حفظ ضخامت و مقاومت از نوع

سبکتر اجرا کنیم وزن ساختمان کم می شود و تنش های زیر پی کاهش می یابد و زمان تناوب نیز کاسته و ضریب زلزله افزایش

می یابد.

۱۹۱- گیردار بودن تکیه گاه های تیر سبب افزایش مقاومت خمشی و کاهش تغییر شکل نیرو می شود.

۱۹۲- به لحاظ لرزه ای سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته و به اسکلت ساختمان متصل گردد.

۱۹۳- حداقل ضخامت بتن پوششی روی میلگردهای طولی کلاف قائم برابر است با ۵/۲ سانتیمتر.

۱۹۴- کلاف بندی قائم در ساختمانهای با مصالح بنائی در ساختمانهای دو طبقه و یک طبقه با اهمیت زیاد الزامیست.

۱۹۵- برای بارگذاری، هر چه درجه نامعینی یک سازه بتن آرمه بیشتر باشد، قابلیت جذب انرژی آن بیشتر است.

۱۹۶- در یک سقف تیرچه بلوک ، بتن ریزی روی تیرچه بلوکها با ۵ سانتیمتر بتن با میلگرد نمره ۸ در هر ۳۰ سانتیمتر عمود بر

تیرچه ها انجام می گیرد.

۱۹۷- ضریب رفتار ساختمانهای آجری مسلح ۴ می باشد.

۱۹۸- حداکثر فاصله مجاز کلاف های قائم ۵ متر می باشد.

۱۹۹- برای تسلیح یک دیوار برشی آجری وجود میلگرد قائم ضروری است.

۲۰۰- در دیوارهای آجری مسلح ، میلگردهای قائم تا داخل شناژ افقی پی ادامه می یابند با حفظ طول

۲۰۱- متداولترین حالت شکست میانقابهای آجری بهنگام زلزله ، علاوه بر ایجاد ترکهای ضربدری ، احتمال می رود کنج های دیوار

نیز خرد شود.

۲۰۲- استفاده از فولادهای ساختمانی با تنش های تسلیم بسیار بالا در ساختمان های ضد زلزله به هیچوجه توصیه نمیگردد.

۲۰۳- هر چه ضریب رفتار یک ساختمان بیشتر باشد آن ساختمان قابلیت جذب انرژی بیشتری را دارد.

۲۰۴- استفاده از دیوارهای برشی بتنی در داخل قاب خورجینی فلزی، برای مقابله با نیروی زلزله، در صورتیکه قاب با دیوار

بصورت مناسبی متصل گردد مجاز است.

۲۰۵- در تحلیل یک قاب فضائی خمشی نیروهای زلزله هر طبقه در مرکز جرم آن طبقه می باشد.

۲۰۶- سقف با رفتار دیافراگم صلب، باعث می شود که نیرو های زلزله به نسبت صلبیت اعضای مقاوم تقسیم شوند.

۲۰۷- از نظر عملکرد سقف بعنوان یک دیافراگم صلب ، سقف تیرچه بلوک از طاق ضربی بهتر است.

۲۰۸- سختی یک سازه به مشخصات خود سازه بستگی دارد.

۲۰۹- احداث طره ای بیش از ۱ متر ممنوع می باشد.

۲۱۰- در سازه های مرکب از قاب خمشی و بادبند، نیروی زلزله به نسبت سختی قاب و بادبند تقسیم میشود.

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم