پایدارسازی گود پایدارسازی گود و یا ایمن سازی گودبرداری با روش های مختلف به منظور جلوگیری از ریزش خاک زیر ساختمان های مجاور را اصطلاحا پایدارسازی گود می نامند.

در پایان بعد از انجام گودبرداری بنا به درخواست کارفرما گواهی تایید استحکام بنا به کارفرما اعطا خواهد شد.

روش تاپ دان در گود برداری عمیق شهری

 

مراحل اجرای پروژه:

۱- تحلیل ژئوتکنیکی شرایط موجود زمین

۲- پیاده سازی نقشه و مرکز ستون ها

۳- عملیات حفاری چاه ها

۴- عملیات ساخت شمع

۵- عملیات جایگذاری شمع ها

۶- عملیات جایگذاری ستون ها

۷- عملیات تیرریزی

۸- عملیات خاکبرداری

۹- عملیات ساخت دیوار حایل

۱۰- تحلیل ژئوتکنیکی شرایط جدید و مانیتوریگ و تکرار عملیات تیرریزی، خاکبرداری و دیوار حایل در تراز پایین تر

 

عملیات خاکبرداری اولیه و پیاده سازی نقشه

 

عملیات حفاری چاه

 

 

 

عملیات ساخت شمع

 

عملیات جایگذاری شمع

 

کنترل دستی مرکز ستون

 

جایگذاری ستون ها

 

عملیات اجرای دیوار حایل

 

تکرار عملیات اجرای دیوار حایل در تراز پایین تر

 

تکرار عملیات خاکبرداری در تراز پایین تر

هر یک روش های دیگر پایداری سازی گود برای جلوگیری از ریزش ساختمان های همجوار با توجه به سطح ایمنی ، هزینه اجرا باید آنالیز گردد و بهترین نوع پایدارسازی انتخاب و اجرا گردد.

روش های دیگر پایدارسازی گود بصورت زیر می باشند:

۱- اجرای خرپا

۲- میخکوبی یا نیلینگ

۳- انکراژ یا تای بک

۴- دیواره دیافراگمی

۵- سپرکوبی

۶- مهار متقابل

۷- اجرای شمع

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم